Ministers Who Have Served the Temple Since 1916

Ministers Who Have Served the Temple Since 1916

Rev. Tessho Ono 1916-1928
Rev. Yoshinao Ouchi 1919-1932
Rev. Yoshitaka Tamai 1930-1983
Rev. Shodo Tsunoda 1944-1974
Rev. Ryotetsu Kazumata 1966-1969
Rev. Unryu Sugiyama 1970-1984
Rev. Harold Oda 1975-1986
Rev. Kanya Okamoto 1975-2011
Rev. Eijun Kujo 1986-1996
Rev. Naoki Kono 1996-1998
Rev. Shinryu Sawada 1999 -2002
Rev. Yasunori Teruoka 2003-2006
Rev. E. D. Fujii 2011 - present